เทคนิคง่ายๆ ในการเลือกใช้บริการบริษัทรักษาความปลอดภัย 

2485

เทคนิคง่ายๆ ในการเลือกใช้บริการบริษัทรักษาความปลอดภัย 

ทุกวันนี้ พนักงานรักษาความปลอดภัยสำหรับหน่วยงาน องค์กร ทั้งที่อยู่อาศัย ที่ทำงาน ล้วนมีความสำคัญ การคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานจึงเน้น “มืออาชีพ” เพื่อความเชื่อมั่นว่า จะสามารถปกป้องคุ้มครอง ยามเกิดภัย ช่วยให้ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้จริงๆ ทุกหน่วยงานจึงเลือกใช้บริการจากบริษัทรักษาความปลอดภัยแทนการคัดเลือกเจ้าหน้าที่เอง แต่การเลือกใช้บริการจากบริษัทก็ต้องเลือกที่สามารถตอบโจทย์ได้

สิ่งที่ผู้ใช้บริการบริษัทรักษาความปลอดภัยต้องการ

          จะเลือกบริษัทใด ต้องรู้ก่อนว่า การจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยนั้น ต้องการสิ่งต่อไปนี้

 1. ต้องการความคุ้มครองจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยจากอันตรายโดยรอบ
 2. ต้องปลอดภัยจากตัวผู้รักษความปลอดภัยเอง
 3. ต้องการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ทำงานเสมือนหนึ่งเป็นคนขององค์กร
 4. ต้องการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ใส่ใจและรับผิดชอบในหน้าที่
 5. ต้องการความมั่นคงในการทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ต้องเปลี่ยนบริษัทบ่อยๆ
 6. ต้องการความรับผิดชอบตามสัญญา หากเกิดอะไรขึ้น

เทคนิคในการเลือกบริษัทรักษาความปลอดภัย

          บริษัทรักษาความปลอดภัยมีเกิดขึ้นในประเทศไทยมากมาย จึงควรดูข้อมูลเพื่อตัดสินใจเลือกใช้บริการ ดังนี้

 1. เป็นบริษัทที่ได้มาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือ จดทะเบียนดำเนินกิจการอย่างถูกต้อง มีชื่อเสียงในวงการว่า เป็นบริษัทที่มีคุณภาพ เอาใจใส่ในบริการอย่างมีมาตรฐานเสมอต้นเสมอปลาย ในวงการแล้ว ใครๆ ก็เชื่อถือเรียกใช้บริการ
 2. มีประสบการณ์ในการรับงานรักษาความปลอดภัยหลายหลาก ตรงกับความต้องการของคุณ เช่น หมู่บ้าน โรงงาน บริษัท ร้านค้า
 3. บริหารงานมีประสิทธิภาพ บริษัทรักษาความปลอดภัยที่ดำเนินงานดี ช่วยให้การติดต่อบริการ หรือการรับประกันงานเป็นไปด้วยความสะดวก
 4. มีการคัดเลือกบุคลากรมีคุณภาพ เข้าถึงความต้องการของผู้ใช้บริการ ทั้งในเรื่องของความสามารถประจำตำแหน่ง และกิริยามารยาทที่เหมาะสม การแสดงความเคารพ ไม่มีประวัติเรื่องอาชญากรรมที่ทำให้ผู้ใช้บริการขาดความมั่นใจ มีความรอบรู้ในการติดต่อประสานงานกรณีฉุกเฉินต้องการความช่วยเหลือ ทั้งนี้ ต้องมีการอบรมพนักงานทั้งก่อนเริ่มงาน ระหว่างปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้มีความพร้อมเสมอ ซึ่งในการอบรมนั้นจะมีตั้งแต่การอบรมเรื่องกิริยามารยาท การแสดงความเคารพ การปฐมพยาบาล อบรมดับเพลิง การต่อสู้มือเปล่า การฝึกระเบียบแถว เป็นต้น และต้องมีพนักงานเพียงพอที่จะสับเปลี่ยนเพื่อคงประสิทธิภาพในการทำงานได้ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน
 5. มีการรับประกันผลงาน รวมถึงการเคลมค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ และความเสียหายอื่นใดอันเกิดจากพนักงานของบริษัทเอง
 6. ประกันความพึงพอใจในระหว่างปฏิบัติงาน สามารถให้ความเห็นเพื่อปรับหรือเปลี่ยนพนักงานได้ หากบริการไม่ดี สร้างความไม่ไว้วางใจให้เกิดขึ้น
 7. อัตราค่าบริการที่เหมาะสมกับเนื้องานที่รับผิดชอบ

บริษัทรักษาความปลอดภัยยุคนี้มีให้เลือกจำนวนมาก เลือกให้เหมาะเพื่อจะได้ปลอดภัย ไม่ต้องเปลี่ยนบริษัทบ่อยๆ